Įmonės vidinės taisyklės

UAB ,,ADDERE“ SLAUGOS NAMŲ „ADDERE CARE“ IR AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Šios vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja UAB „Adderre“ (toliau – Įmonė), įmonės kodas 302690791, bendrąsias Įmonės valdomų Slaugos namų „Addere Care“ (toliau – Slaugos namai) ir ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančių darbuotojų ir paslaugų gavėjų tarpusavio santykių principus ir elgesio normas.

1.2 Įmonė veikia vadovaudamasi Įmonės nuostatais bei šiomis Taisyklėmis ir kitais Įmonės vidaus dokumentais. Taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos priežiūros įstaigų, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais.

1.3 Taisyklės parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimus ir nustato bendruosius darbuotojų, pacientų ir jų atstovų tarpusavio santykių principus bei elgesio normas.

1.4 Įmonė yra apsidraudusi civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimu.

1.5 Įmonė užsiima tik ta veikla, kuri nurodyta jos Įstatuose bei turimose licencijose.

1.6 Įmonė teikia planines, nemokamas (apdraustiems valstybiniu sveikatos draudimu pacientams) kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis bei mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagal mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašą.

1.7 Stacionarinės asmens palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos (toliau Stacionarinės paslaugos) bei ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (toliau ASPN), kompensuojamos Teritorinių Ligonių kasų, teikiamos paslaugų gavėjui, turinčiam gydytojo siuntimą . Kompensavimui tinkamas ligų kodų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais: 2012 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. V-393 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ bei 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas V-1026 „Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

1.8 Įstatymų nustatyta tvarka, Įmonėje teikiamos būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, šiuo atveju siuntimas nereikalingas.

1.9 Šių taisyklių privalo laikytis visi Įmonės darbuotojai, paslaugų gavėjai, jų atstovai, paslaugų gavėjų lankytojai ir kiti Įmonės teritorijoje ir patalpose esantys asmenys.

1.10 Įmonės vadovybė pasilieka teisę, atskira tvarka nukrypti nuo šių Taisyklių, jeigu konkrečiu atveju formalus šių Taisyklių laikymasis prieštarautų infekcijų kontrolės reikalavimams karantino laikotarpiu ar prieštarauja paciento interesams.

1. 11 Taisyklės viešai skelbiamos Įmonės internetiniame puslapyje adderecare.lt, Įmonėje esančioje informacijos lentoje ir yra prieinamos susipažinti kiekvienam Įmonės paslaugų gavėjui.

1.12 Įmonės teritorija gali būti stebima vaizdo kameromis (tik tose vietose, kurios pažymėtos specialiais ženklais).

1.13 Pagrindinės Taisyklėse naudojamos sąvokos:

1.13.1. Paslaugų gavėjas– asmuo, kuris naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis;

1.13.2.Paslaugų gavėjo atstovas –įstatyminis atstovas (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai, pilnamečiai vaikai, sutuoktiniai ar sugyventiniai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka pacientas. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai turi būti įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

1.14 Įmonės darbo laikas:

1.14.1. Slaugos namų darbo laikas pagal turimą licenciją yra nepertraukiamas 24 val. per parą;

1.14.2. Slaugos namų registratūros darbo laikas: darbo dienomis 8-17 val., savaitgaliais 10-17 val.;

1.14.3. ASPN teikiamos kasdien 8.00-20.00 val.;

1.14.4. Įmonės vadovybės (administracijos) darbo laikas: . pirmadieniais-penktadieniais: 8.00 – 17.00 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

 

II. PACIENTŲ KREIPIMOSI, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

2.1. Norėdami gauti informaciją apie Įmonės teikiamas nemokamas ir mokamas Stacionarines paslaugas bei ASPN ir galimybes jomis pasinaudoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu (įskaitant el. paštą registracija@adderecare.lt) arba žodžiu kreiptis į Įmonės registratūros darbuotoją tiesiogiai arba skambinti bendruoju telefonu 8 620 52315.

2.2. Paslaugų gavėjai registruojami Įmonės registratūros darbo laiku: telefonu 8 620 52315, internetu arba jiems atvykus į Įmonę.

2.2.1. Papildomai Paslaugų gavėjui ar jo Atstovui, Įmonės darbuotojai registracijos metu suteikia informaciją apie Įmonėje dirbančius sveikatos priežiūros specialistus, teikiamų paslaugų apimtis;

2.2.2. Interneto svetainėje www.adderecare.lt suteikiama galimybė pateikti elektroninę užklausą dėl registracijos.

2.3. Paslaugos gavėjui ar jo atstovui kreipiantis į Įmonę telefonu, dėl registracijos Stacionarinėms paslaugoms ir ASPN paslaugoms gauti, registratūros darbuotojas paprašo pateikti būtinus registracijai duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, sistemoje SVEIDRA identifikuoja registruojamą asmenį nurodžius keturis paskutinis asmens kodo skaičius. Paprašo nurodyti pagrindinę diagnozę iš medicininio siuntimo (Forma 027/a) ir gretutinius susirgimus. Surenka papildomą informaciją, aktualią paciento kokybiškai priežiūrai. Paskiria atvykimo datą ir laiką.

2.4. Įmonė teikia Stacionarines paslaugas ir ASPN asmenims:

2.4.1. kuriems nustatyta galutinė diagnozė ir nereikia tirti papildomai;

2.4.2. kurie turi šeimos gydytojo ar gydančio gydytojo siuntimą.

2.5. Atvykdamas į Slaugos namus dėl Stacionarių paslaugų:

2.5.1. Paslaugų gavėjas turi turėti galiojantį pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir rašytiniu arba elektroniniu būdu išduotą Medicinos dokumentų išrašą/ gydytojo siuntimą slaugai (forma Nr. 027/a, toliau – Siuntimas).

2.5.2. Registratūros darbuotoja padaro asmens tapatybės dokumentų kopijas ir asmens dokumentus grąžina Paslaugų gavėjo artimiesiems. Išimtinais atvėjais, kai paslaugų gavėjas atvyksta be lydinčiųjų, asmens dokumentas gali būti paimtas saugoti.

2.6. Paslaugų gavėjui pradedant teikti Stacionarines paslaugas arba ASPN, turi būti gautas paslaugų gavėjo sutikimas invazinėms ir (ar) intervencinėms procedūroms, kad jam būtų atliekamos slaugos ir palaikomojo gydymui būdingos invazinės ir (ar) intervencinės procedūros. Toks sutikimas, išskyrus atvejus, numatytus sveikatos apsaugos ministro įsakymu, patvirtintame sąraše, turi būti išreikštas raštu, pasirašant sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkančią formą.

2.7. Vadovaujantis teisės aktais, taikant infekcijų plitimą ribojantį režimą, prieš pradedant teikti Stacionarines paslaugas ar ASPN gali būti atliekami papildomi diagnostiniai tyrimai. Atskirais atvejais taikomi reikalavimai turėti tam tikrų tyrimų rezultatų išrašus.

2.9. Paslaugų gavėjai Stacionarių pasaugų teikimui privalo atvykti į Slaugos namus pagal numatytą registracijos laiką. Esant vėlavimams Įmonė neprisiima atsakomybės, dėl galimų nepatogumų laukiant, kol bus suteiktos paslaugos.

2.10.  Jei Paslaugų gavėjas Stacionarinių paslaugų teikimui negali atvykti į Slaugos namus nustatytu laiku, jis ar jo atstovai privalo apie tai iš anksto (ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki paskirto laiko pradžios) apie tai pranešti paskambindamas telefonu ir (jeigu pageidauja) susitarti dėl kito atvykimo laiko.

2.11. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas ar kiti sveikatos priežiūros specialistai aptarnauja Paslaugos gavėją ilgiau negu jam paskirtas laikas, kiti Paslaugų gavėjai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku. Siekiama, kad užsiregistravęs Paslaugų gavėjas būtų priimtas ne vėliau kaip per 15 minučių nuo registracijoje nurodyto laiko.

2.12. Jei Paslaugų gavėjui yra skirtas konkretus priėmimo laikas ir Įmonė savo iniciatyva nori jį pakeisti, naujas priėmimo laikas derinamas su Paslaugų gavėju ar jo Atstovu.  Nurodytas įspėjimo terminas gali būti netaikomas išimtinais atvejais.

2.13. Paslaugų gavėjams nerekomenduojama su savimi į Slaugos namus atsivežti didesnių pinigų sumų, brangių asmeninio naudojimo daiktų bei dirbinių iš brangiųjų metalų (toliau – Vertingų daiktų), už Slaugos namų kambaryje paliekamų Vertingų daiktų saugojimą Įmonė ir darbuotojai neatsako.

2.14.  Esant išimtinais atvejais, kai Paslaugų gavėjas perkialiamas iš kitų gydymo įstaigų ar neturi artimųjų ir pagal savo sveikatos būklę negali pasirūpinti turimų Vertingų daiktų saugumu, Paslaugų gavėjo turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, protezai ir pinigai priimami saugoti į Įmonės seifą. Papildomai užpildomas brangių daiktų saugojimo lapas dviem egzemplioriais, kuriuos pasirašo slaugytojas ir Paslaugų gavėjas (jei Paslaugų gavėjas negali pasirašyti, pasirašo du slaugos specialistai). Vienas egzepliorius pasilieka prie daiktų, kitas įsegamas į slaugos istoriją.

2.15. Stacionarinių Paslaugų gavėjas palydimas į numatytą Slaugos namų kambarį ir atvykus į kambarį, atsakingas Įmonės darbuotojas, atsižvelgiant į Paslaugų gavėjo būklę, supažindina Paslaugų gavėją su skyriaus tvarka, kambario inventoriumi bei pateikia kitą aktualią informaciją. Papildomai Paslaugų gavėjas ir jo artimieji informuojami, kad valdant infekcijų kontrolę ir pacientų atvykimo srautus arba dėl kitų pagrįstų priežasčių, Paslaugų gavėjai gali būti perkeliami į kitus kambarius esančius tame pačiame ar kitame skyriuje.

2.16. Paslaugų gavėjo Stacionarinių paslaugų trukmę Slaugos namuose lemia:

2.16.1. objektyvi Paslaugų gavėjo būklė;

2.16.2. ligos eiga ir sunkumas.

2.17. Dėl Stacionarinių paslaugų  Slaugos namuose trukmės  sprendimą gali priimti:

2.17.1. gydantysis gydytojas;

2.17.2. gydytojų konsultacinė komisija (GKK) ar gydytojų konsiliumas gydančio gydytojo teikimu, kai pacientas nesutinka su gydančio gydytojo sprendimu.

2.18. Jei Paslaugų gavėjas būdamas Slaugos namuose suserga kita liga:

2.18.1. reikalinga gydytojo specialisto konsultacija turi būti suteikta ne vėliau kaip per  penkias dienas;

2.18.2. Paslaugų gavėjas perkeliamas į kitą asmens sveikatos priežiūros Įstaigą, galinčią suteikti reikiamą pagalbą.

2.19. ASPN paslaugos teikiamos ne vėliau, kaip:

2.19.1 per 1–5 darbo dienas – slaugytojo pirmasis apsilankymas;

2.19.2 per 24 valandas – skubių paskyrimų įvykdymas;

2.19.3 per 1–5 darbo dienas – planinių paskyrimų įvykdymas.

 

III. NEMOKAMŲ (VALSTYBĖS KOMPENSUOJAMŲ) PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

3.1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurioms teikti Įmonė turi licencijas, yra nurodytos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) 2020 m. gruodžio 24 d. Įstaigai išduotoje Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje Nr. 4334, su kuria galima susipažinti Įstaigos informacijos stende, Įstaigos ir VASPVT internetinėje svetainėje.

3.2. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) Įmonėje teikiamos tik patikrinus ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.

3.3. Nemokamai teikiama:

3.3.1. Būtinoji medicinos pagalba, vadovaujantis atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

3.3.2. Būtinoji medicinos pagalba budinčio slaugytojo kompetencijos ribose, vadovaujantis ūmių klinikinių būklių ir skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijų sąrašu, patvirtintu Sveikatos apsaugos ministro;

3.3.3. Planinės stacionarios asmens sveikatos priežiūros paslaugos arba ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, nurodytos sutartyje su Vilniaus teritorine ligonių kasa, Lietuvos gyventojams, apdraustiems sveikatos draudimu; Informaciją apie konkrečias paslaugas (jų asortimentą), jų teikimo tvarką, eiles ir kt. teikia registratūros darbuotojas, be to, susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ji yra viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje ir (arba) Įmonės informacijos lentoje;

3.3.4. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugomis besinaudojantiems pacientams  nemokamai teikiamos kineziterapijos paslaugos šia apimtimi:

3.3.4.1. Patyrusiems traumas, operacijas, bei persirgusiems insultu ūminiu periodu ir gulintiems pacientams ( esant poreikiui kineziterapeuto sprendimu) – 2 asmeninės procedūros per savaitę (procedūros trukmė -30 min. su pasiruošimu) – atlieka kineziterapeutas;

3.3.4.2. Gulintiems ( pasyviai ir aktyviai) pacientams – išjudinimo pratimai 1 kartą per dieną (procedūros trukmė – 15 min. su pasiruošimu) – atlieka kineziterapeutas ir/ arba  slaugytojo padėjėjas;

3.3.4.3. Judantiems ( savarankiškai ir/arba su vežimėliu) pacientams – grupiniai užsiėmimai 2 kartus per savaitę (procedūros trukmė -30 min. su pasiruošimu) – atlieka kineziterapeutas.

3.3.5. Nemokamai paslaugos teikiamos tik dėl pagrindinės ligos (dėl kurios pacientas atsiųstas ambulatorinei konsultacijai arba hospitalizuotas), vadovaujantis sutartyse su teritorinėmis ligonių kasomis paslaugoms apmokėti numatytomis PSDF biudžeto lėšomis.

3.4. Mokamai teikiama:

3.4.1. Pasibaigus faktinei valstybės kompensuojamų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų arba ambulatorinės slaugos paslaugų namuose trukmei;

3.4.2 Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kai pacientas nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu arba kreipiasi neturėdamas Siuntimo;

3.4.3. Kai Įmonė yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyse su Vilniaus teritorine ligonių kasa;

3.4.4. Papildomos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir kitos Įmonėje teikiamos paslaugos, kurių savo nuožiūra pageidauja pats pacientas.

3.5. Mokamos paslaugos Įmonėje teikiamos Įmonės direktorius patvirtinta tvarka, o už jas mokėjimai priimami įmonės registratūroje esančioje kasoje arba pervedant lėšas pagal Įmonės išrašytą sąskaitą.

3.6. Mokamų paslaugų kainynas skelbiamas Įmonės internetiniame tinklalapyje ir (arba) informaciją apie kainas pateikia Įmonės darbuotojai (telefonu, atvykus į Įmonę ar ASPN atveju Paslaugų gavėjo namuose).

 

IV. PASLAUGOS GAVĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮMONĖJE

4.1. Paslaugos gavėjų teisės:

4.1.1. kiekvienam Paslaugos gavėjui turi būti suteiktos kokybiškos asmens sveikatos priežiūros paslaugos pagal Įmonės teikiamų Stacionarinių paslaugų ir ASPN apimtis;

4.1.2. Paslaugų gavėjas turi teisę į jo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Paslaugų gavėjas turi teisę būti prižiūrimas pagarbioje aplinkoje;

4.1.3. Paslaugų gavėjo teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

4.1.4. Paslaugų gavėjas turi teisę būti gydomas taip, kad į jo diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai;

4.1.5.Paslaugų gavėjui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad būtų sumažintos kančios dėl jo sveikatos sutrikimų;

4.1.6. Paslaugų gavėjas turi būti informuotas apie jį gydančio gydytojo ir slaugos darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją;

4.1..7. Paslaugų gavėjas turi teisę gauti informaciją apie Įmonėje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti;

4.1.8. Paslaugų gavėjas turi būti informuojamas apie Įmonės vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu Salugos namuose;

4.1.9. Paslaugų gavėjas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, medicininio tyrimo duomenis, galimas rekomendacijas dėl tolimesnio palaikomojo gydymo;

4.1.10. informacija Paslaugų gavėjui neturi būti pateikta prieš jo valią. Atsisakymą gauti informaciją apie savo sveikatą Paslaugų gavėjas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu;

4.1.11. Paslaugų gavėjui nuo 16 metų visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos Įmonėje teikiamos tik su jo arba Paslaugų gavėjo atstovo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai Paslaugų gavėjas negali savo valios išreikšti pats;

4.1.12. Paslaugų gavėjas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip;

4.1..3. kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama Paslaugų gavėjui, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl Paslaugų gavėjui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas;

4.1.14. informacija apie Paslaugų gavėjo, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama Paslaugų gavėjo atstovui;

4.1.15. teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų Paslaugų gavėjai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis;

4.1.16. Slaugos darbuotojai ir gydytojai turi gerbti pacientų asmens privatumą: Paslaugų gavėjas turi teisę į informacijos apie savo sveikatos būklę konfidencialumą (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus);

4.1.17. Jeigu Paslaugų gavėjo tolesnis buvimas Slaugos namuose nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš Slaugos namų į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros Įstaigą, Paslaugų gavėjui arba šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas;

4.1.18. Paslaugų gavėjas turi teisę kreiptis į Įmonės administraciją iškilusiais ginčytinais klausimais;

4.1.19. Paslaugų gavėjas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą;

4.1.20. Paslaugų gavėjas turi teisę kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Įmonė tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

4.1.21. Paslaugų gavėjas turi teisę kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

4.1.22. Paslaugų gavėjas turi teisę kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti jo asmens duomenis (ar apriboti jų tvarkymą), kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Paslaugų gavėjas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu.

4.2. Paslaugų gavėjų pareigos:

4.2.1. Paslaugų gavėjas ar jo Atstovas negali reikalauti privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

4.2.2. Paslaugų gavėjas ar jo Atstovas privalo susipažinti su Įmonės vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Įmonės nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;

4.2.3. Paslaugų gavėjas ar jo Atstovas, kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

4.2.4. Paslaugų gavėjas turi vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Paslaugų gavėjas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

4.2.5. Paslaugų gavėjas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Įmonės darbuotojais ir kitais Slaugos namų pacientais;

4.2.6. Paslaugų gavėjui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų Slaugos namų pacientų ar įmonės personalo sveikatai ar gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus Paslaugų gavėjo gyvybei;

4.2.7. bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu ar teikiančiu sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir rekomendacijas;

4.2.8. kiek leidžia sveikatos būklė, laikytis asmens higienos reikalavimų, palaikyti švarą ir tvarką;

4.2.9. tinkamai elgtis su Įmonės įranga ir inventoriumi, tausoti Įmonės turtą;

4.2.10. Įmonės patalpose ir teritorijoje be nustatyta tvarka gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas ir darbuotojus, Paslaugų gavėjus ar kitaip pažeisti jų privatumą;

4.2.11. Paslaugų gavėjai ir jų lankytojai už ligoninei ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

4.2.12. Paslaugų gavėjas ar jo Atstovas privalo laiku, t. y. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, sumokėti už mokamas paslaugas (tyrimus, konsultacijas, gydymą ir kita) pagal tuo metu galiojančius įkainius, sveikatos apsaugos ministro ir Įmonės direktoriaus įsakymų nustatyta tvarka.

4.3.  Salugos namuose Paslaugų gavėjams draudžiama:

4.3.1. laikyti ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines bei kitas psichiką veikiančias medžiagas. Kilus įtarimui, slaugos namų darbuotojai turi teisę patikrinti paslaugų gavėjo blaivumą, atsisakius pasitikrinti blaivumą gali būti kviečiama policija blaivumui nustatyti (visas galimas išlaidas padengia paslaugų gavėjas). Pasitvirtinus neblaivumui, gyventojui surašomas ir įteikiamas neblaivumo aktas kuriame nurodytas griežtas vidaus taisyklių pažeidimas kurio pasekoje paslaugų tiekėjas nutraukia sutartį su paslaugų gavėju.

4.3.2. naudotis radijo aparatais, kitokiais grotuvais ir televizoriais, jei tam prieštarauja kambaryje kartu gyvenantis pacientas;

4,3.3. turėti su savimi pavojingų daiktų, ginklą (pvz., šaunamąjį arba šaltąjį ir kt.);

4.3.4. Paslaugų gavėjai ir jų lankytojai už Įmonės ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

 

V. PASLAUGŲ GAVĖJŲ LANKYMO SLAUGOS NAMUOSE TVARKA, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

5.1. Neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs lankytojai į slaugos namus neįleidžiami.

5.2. Sergantiems ūmiomis užkrečiamomis infekcinėmis ligomis asmenims lankyti Paslaugų gavėjus draudžiama.

5.3. Slaugos namuose Paslaugų gavėjus lankyti galima tik slaugos namų administracijos nurodytomis lankymo valandomis arba pagal išankstinę registraciją. Kitu laiku Paslaugų gavėjus galima lankyti tik gavus gydančio gydytojo arba budinčio slaugytojo leidimą.

5.4. Karantino laikotarpiu, taikant infekcijų kontrolės plitimą ribojantį režimą, dėl veiklos specifikos ir siekiant užtikrinti Paslaugų gavėjų ir darbuotojų saugumą, Paslaugų gavėjų lankymas gali būti apribotas, nustatyta kita lankymo tvarka.

5.5. Lankytojai turi laikytis specifinių personalo reikalavimų dėl avalynės, aprangos, dezinfekcijos priemonių naudojimo. Lankytojai privalo laikytis pagrįstų Įmonės darbuotojų nurodymų.

5.6. Paslaugų gavėją, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, kai yra už Paslaugų gavėją atsakingo gydytojo (gydytojų) sutikimas, neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, turi teisę lankyti Paslaugų gavėjo sutuoktinis (sugyventinis), Paslaugų gavėjo tėvai (įtėviai) ir Paslaugų gavėjo pilnamečiai vaikai jų prašymu. Paslaugų gavėją lankyti norintis asmuo papildomai pateikia savo asmens tapatybės dokumentą ir nurodo ryšį su Paslaugų gavėju (sutuoktinis/sugyventinis), Paslaugų gavėjo tėvai/įtėviai, pilnamečiai vaikai). Karantino laikotarpiu gali būti taikomi reikalavimai atlikti papildomus tyrimus ar lankytojas neserga užkrečiamomis ligomis.

5.7. Paslaugų gavėjams atliekamų procedūrų metu, lankytojams palatoje būti neleidžiama, išskyrus atvejus, kai reikalinga Paslaugų gavėją slaugančiojo asmens pagalba.

5.8. Lankytojai privalo laikytis rimties, tvarkos, vykdyti Įmonės darbuotojų nurodymus, gerbti kitų Paslaugų gavėjų teises ir privatumą.

5.9. Dėl paskelbtos epidemijos ar kitų ekstremalių situacijų, Įmonės vadovybė gali apriboti ar uždrausti Paslaugų gavėjų lankymą apie tai viešai paskelbdama.

5.10. Lankytojams neleidžiama Paslaugų gavėjams nešti alkoholinius gėrimus, rūkalus, narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias bei draudžiamas medžiagas, nerekomenduotinus maisto produktus ir vaistus. Nustačius neleistinų daiktų nešimą, lankytojui gali būti ribojamas paslaugų gavėjo lankymas.

5.11. Paslaugų gavėjams perduodami maisto produktai turi būti švieži, gerai ir tvarkingai supakuoti, apie greitai gendančius produktus turi būti informuojami Įmonės darbuotojai.

5.12. Už Paslaugų gavėjų lankymo tvarkos pažeidimus lankytojai gali būti įspėjami, o nepaklusę įspėjimams, paprašomi palikti Salugos namų patalpas ar teritoriją.

5.13. Paslaugų gavėjų lankymo trukmė palatoje ir skyriuje yra rekomenduojama iki 1 (vienos) valandos, pageidaujant aplankyti paslaugų gavėją ilgesniam laikotarpiui, prašome lankymus planuoti lankymų salėje (šalia registratūros).

5.14. Paslaugų gavėjų lankytojai iš slaugos ligoninės privalo išeiti iki 20:00 val. Galimos išimtys tik dėl ypač sunkios būklės esančių gyventojų ir tik gavus leidimą iš gydytojo ar skyriaus slaugytojos.

5.15. Paslaugų gavėjai iš Slaugos namų išrašomi:

5.15.1. Pasibaigus faktinei finansuojamų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų maksimaliai trukmei per kalendorinius metus, nustatytai teisės aktuose;

5.15.2. pagerėjus sveikatos būklei, tęsti gydymą ambulatoriškai;

5.15.3. tęsti sveikatą grąžinantį ar reabilitacinį gydymą;

5.15.4. siunčiant ar perkeliant gydytis į kitą gydymo Įstaigą;

5.15.5. už grubius Taisyklių pažeidimus, savavališkai išvykus iš ligoninės, atsižvelgiant į susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

5.15.6. Paslaugų gavėjui reikalaujant, nors tyrimai ir gydymas nebaigtas. Savo reikalavimą Paslaugų gavėjas įrašo į ligos istoriją ir patvirtina parašu, už ligos istorijos pateikimą Paslaugų gavėjui, kad jis įrašytų savo reikalavimą, atsakingas ligonį gydantis gydytojas specialistas arba budintis gydytojas;

5.15.7. kitais susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

5.16. Jeigu Paslaugų gavėjo tolesnis buvimas Slaugos namuose nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros Įstaigą, Paslaugų gavėjui arba jo Atstovui turi būti paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas. Kai Paslaugų gavėjas, kuris jo hospitalizavimo metu negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, išrašomas iš ar siunčiamas į kitą sveikatos priežiūros Įstaigą, šioje dalyje nurodyta informacija turi būti pateikta Paslaugų gavėjo atstovui.

5.17. Paslaugų gavėjas, jei jo sveikatos būklė, gydančio gydytojo nuomone, reikalauja intensyvaus papildomo gydymo, gali būti nukreipiamas į kitas asmens sveikatos priežiūros Įstaigas, suderinus su ta Įstaiga Paslaugų gavėjo perkėlimą bei išrašius Siuntimą ir informavus Paslaugų gavėją.

5.18. Išrašant Paslaugų gavėją jam parengiami ir jam ar jo atstovui atiduodami visi konkrečiu atveju reikalingi medicinos dokumentai. Dokumentai gali būti pateikiami Paslaugų gavėjui išvykstant į namus arba Paslaugų gavėjui pateikiami į ESPBĮ ar sutikus siunčiami elektroniniu paštu, informaciją dėl asmens duomenų saugumo užkoduojant techninėmis priemonėmis.

5.19. Paslaugų gavėjui iš Slaugos namų išvykstant visam laikui, parengiami ir atiduodami visi dokumentai (ne vėliau kaip per 5 d. d.), jo asmeniniai daiktai.

5.20. Paslaugų gavėjui mirus Slaugos namuose, mirties liudijimą išrašo gydantis gydytojas.

5.21. Paslaugų gavėjui mirus, slaugytojas (budėjimo metu, poilsio ir švenčių dienomis – budintis slaugytojas) ne vėliau kaip per 10 valandų apie Paslaugų gavėjo mirtį informuoja mirusiojo šeimos  narį(-ius), arba asmenis, nurodytus Paslaugų gavėjo valios pareiškime.

5.22. Mirusiojo dokumentai ir daiktai atiduodami Paslaugų gavėjo Atstovui.

5.23. Ginčų ir konfliktų tarp Įmonės ir Paslaugų gavėjų sprendimo tvarka:

5.23.1. Paslaugų gavėjas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą. Skundą pateikti gali Paslaugų gavėjas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra Paslaugų gavėjo pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia Paslaugų gavėjo Atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir Paslaugų gavėjas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami Paslaugų gavėjui ir nurodoma grąžinimo priežastis;

5.23.2. Kartu su skundu Paslaugų gavėjas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar Paslaugų gavėjui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paslaugų gavėjo atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą;

5.23.3. Paslaugų gavėjas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos;

5.23.4. Įmonė, gavusi Paslaugų gavėjo skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša Paslaugų gavėjui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų;

5.23.5. Įmonėje yra patvirtinama aukščiau Taisyklėse pateiktas Ginčų ir konfliktų tarp Įstaigos ir Paslaugų gavėjų sprendimo tvarkos nuostatas detalizuojanti Skundų valdymo tvarka;

5.23.6. Skundai, pareiškimai ar kiti pastebėjimai gauti be pareiškėjo asmens duomenų tiriami priklausomai nuo išdėstytų faktų reikšmingumo. Sprendimą tirti ar ne priima Įmonės vadovas. Atsakymai į tokius skundus (atsižvelgiant į aplinkybes) gali būti niekam neteikiami.

 

VI. INFORMACIJOS APIE PASLAUGŲ GAVĖJO BŪKLĘ, RAŠYTINĖS INFORMACIJOS PASLAUGŲ GAVĖJAMS IR JO ARTIMIESIEMS TEIKIMO TVARKA

6.1. Visa informacija apie Paslaugų gavėjo buvimą Slaugos namuose, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie Paslaugų gavėją yra laikoma konfidencialia ir po Paslaugų gavėjo mirties.

6,2. Paslaugų gavėjas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Įmonėje taikomus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Paslaugų gavėjo apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo, informacija Paslaugų gavėjui pateikiama atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus.

6,3. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį Paslaugų gavėjo sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai Paslaugų gavėjas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Paslaugų gavėjas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.

6.4. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant Paslaugų gavėją, be Paslaugų gavėjo sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina Paslaugų gavėjo interesams apsaugoti. Kai Paslaugų gavėjas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama Paslaugų gavėjo atstovui, sutuoktiniui (sugyventiniui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina Paslaugų gavėjo interesams apsaugoti.

6.5. Informacija apie Paslaugų gavėjo, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama Paslaugų gavėjo sutuoktiniui (sugyventiniui), Paslaugų gavėjo tėvams (įtėviams) ir Paslaugų gavėjo pilnamečiams vaikams jų prašymu.

6.6. Informacija suteikiama Paslaugų gavėjui ir (arba) pareiškime nurodytiems asmenims suprantama forma apie Paslaugų gavėjo sveikatos būklę, ligos diagnozę, kraujo tyrimo duomenis, galimus gydymo būdus ir galimus rezultatus, gydymo prognozę, apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo.

6.7. Informaciją apie besigydančių Paslaugų gavėjų būklę gali suteikti gydantys gydytojai, slaugos specialistai, budintys gydytojai.

6.8. Po Paslaugų gavėjo mirties teisę gauti informaciją apie Paslaugų gavėjo buvimą Slaugos namuose, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visą kitą asmeninio pobūdžio informaciją apie Paslaugų gavėją turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą (sutuoktinis (sugyventinis), tėvai, vaikai).

 

VII. LIGOS ISTORIJŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PASLAUGŲ GAVĖJUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

7.1. Asmenys, teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją apie Paslaugų gavėją (medicinos dokumentų kopijas), pateikia raštišką prašymą ir atitinkamą – raštišką Paslaugų gavėjo sutikimą Įmonei. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas.

7.2. Paslaugų gavėjas, Įmonei teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo (nuorašų gavimo), privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar Paslaugų gavėjui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paslaugų gavėjo atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

7.3. Medicinos dokumentai yra Įmonės dokumentai ir yra saugomi Įmonėje ar jos archyve.

7.4. Paslaugų gavėjo pageidavimu jam turi būti pateikti susipažinimui jo medicinos dokumentai (minėti dokumentai privalomai saugomi Įmonėje). Medicinos dokumentų pateikimas (susipažinimui) Paslaugų gavėjui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų Paslaugų gavėjo sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti Paslaugų gavėjui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

7.5. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, Paslaugų gavėjui pageidaujant, jo lėšomis Įmonė padaro ir išduoda Įmonės patvirtintas Paslaugų gavėjo medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoda diagnozės ir gydymo aprašymus. Medicinos dokumentų kopijos išduodamos per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, o diagnozės ir gydymo aprašymai per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo.

7.6. Be Paslaugų gavėjo sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie Paslaugų gavėją, taip pat Įmonės civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo Įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir Paslaugų gavėjo teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus. Tokią informaciją, kreipiantis raštu, suteikia Įmonės vadovas.

7.7. Būtinų medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai), reikalingi siunčiant ligonį konsultacijai bei esant tam tikroms medicininėms indikacijoms, gydymui į kitas gydymo Įstaigas yra nemokami.

7.8. Tuo atveju, kai Įmonė neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie Paslaugų gavėją ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos ir grąžina asmeniui įmoką už paslaugą.

 

VIII. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

8.1. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareiginių instrukcijų reikalavimų ir procedūrų atlikimo taisyklių, kitų generalinio direktoriaus įsakymų.

8.2. Slaugos namų teritorijoje esantiems asmenims privaloma vadovautis informacinių, draudžiamųjų ir kitų ženklų reikalavimais.

8.3. Paslaugų gavėjai ir lankytojai privalo:

8.3.1. vykdyti Įmonės darbuotojų nurodymus saugios elgsenos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;

8.3.2. pastebėjus nenormalų palatoje esančios įrangos darbą (padidėja triukšmas, vibracija, pakyla temperatūra, atsiranda specifinis kvapas ir kt.) ar kitus veiksnius, keliančius pavojų sveikatai ar gyvybei, nedelsiant pranešti apie tai Įmonės darbuotojams;

8.3.3. vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų jo ir kitų supančių asmenų sveikatai ar gyvybei;

8.3.4. imtis visų atsargumo priemonių judėdami paviršiais, kurie buvo neseniai valyti drėgnuoju būdu arba kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų.

8.4. Įmonės  patalpose ir teritorijoje draudžiama:

8,4.1. vartoti alkoholinius gėrimus;

8.4.2. turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą;

8.4.3. be Įmonės gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas bei darbuotojus, Paslaugų gavėjus, įrašinėti pokalbius ar kitaip pažeisti darbuotojų ir Paslaugų gavėjų privatumą;

8.4.4. savavališkai įeiti ar lankytis Įmonės tarnybinėse patalpose;

8.4.5. trikdyti viešąją rimtį ir tvarką.

8.5. Už darbų saugą Įmonėje atsakingas darbų saugos specialistas arba kitas Įmonės direktoriaus paskirtas fizinis arba juridinis asmuo.

 

IX. DAIKTŲ (DIRBINIŲ, ASMENINIŲ DAIKTŲ, RŪBŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, PROTEZŲ) BEI PINIGŲ SAUGOJIMO SLAUGOS NAMUOSE TVARKA

9.1. Paslaugų gavėjams nerekomenduojama su savimi į Slaugos namus atsivežti Vertingų daiktų (didesnių piniginių sumų, brangių asmeninio naudojimo daiktų bei dirbinių iš brangiųjų metalų ), už kambaryje paliekamų dirbinių, rūbų ir asmeninių daiktų saugojimą Įmonė ir darbuotojai neatsako.

9.2. Esant išimtinais atvejais, kai Paslaugų gavėjas perkeliamas iš kitų gydymo Įstaigų į Slaugos namus, Paslaugų gavėjo būklei pablogėjus ir tapus kritiška ar Paslaugų gavėjui mirus, kai nėra galimybės atiduoti Vertingų daiktų Paslaugų gavėjo artimiesiems, Paslaugų gavėjo Vertingi daiktai gali būti paimami saugoti Įmonės seife.  Tokiu atveju sudaromas turimų vertybių sąrašas dviem egzemplioriais, po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo sveikatos priežiūros specialistas ir pats Paslaugų gavėjas. Kai Paslaugų gavėjas to negali padaryti, pasirašo du sveikatos priežiūros specialistai.

9.3. Paslaugų gavėjo būklei pablogėjus ir tapus kritiška, atliekant intervencines gydymo ir diagnostines procedūras, arba Paslaugų gavėjui mirus, skyriaus personalas turi teisę paimti iš Paslaugų gavėjo rastus pinigus, vertingus daiktus saugojimui Įmonės seife. Prieš perduodant saugoti, sudaromas brangių daiktų bei pinigų sąrašas, kurį pasirašo slaugytoja ir slaugytojos padejėja.  Vienas vertybių sąrašo egzempliorius įdedamas  saugoti prie Vertingų daiktų į seifą, kitas įdedamas į slaugos istoriją.

9.4. Paslaugų gavėjui išvykstant iš Slaugos namų Vertingi daiktai atiduodami Paslaugų gavėjui ar jo Atstovui. Paslaugų gavėjui mirus, Vertingi daiktai perduodami jo Atstovui.

9.5. Už brangius daiktus bei pinigus, saugomus ne seife (aukščiau nustatyta tvarka), Įmonė neatsako.

9.6. Kilus ginčui dėl brangių daiktų bei pinigų saugojimo bei grąžinimo, Paslaugų gavėjas/ ar jo Atstovas nedelsiant privalo kreiptis į Įmonės vadovą.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Su šiomis taisyklėmis Paslaugų gavėjai ir/arba jų Atstovai privalo būti supažindinti.

10.2. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos. Jos gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus Įmonės darbo organizavimui, ar atitinkamiems teisės aktams.