Įmonės vidinės taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja UAB „Adderre“ (toliau – Įstaiga), įmonės kodas 302690791, bendrąsias Įmonės valdomų Slaugos namų “Addere Care” (toliau – Slaugos namai) darbuotojų, pacientų tarpusavio santykių principus ir elgesio normas.
1.2. Įmonė valdanti Slaugos namus veikia vadovaudamasi įmonės nuostatais bei šiomis Taisyklėmis ir kitais Įmonės vidaus dokumentais. Taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos priežiūros įstaigų, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais.
1.3. Taisyklės parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimus ir nustato bendruosius darbuotojų, pacientų ir jų atstovų tarpusavio santykių principus bei elgesio normas.
1.4. Įstaiga yra apsidraudusi civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimu.
1.5. Įstaiga užsiima tik ta veikla, kuri nurodyta jos Įstatuose bei turimose licencijose.
1.6. Įstaiga teikia planines, nemokamas (apdraustiems valstybiniu sveikatos draudimu pacientams) kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis bei mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagal mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašą.
1.7. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas kompensuojamas Teritorinių Ligonių kasų, būtina turėti gydytojo siuntimą (F-027/a). Tinkamas ligų kodų sąrašas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. V-393 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“
1.8. Įstatymų nustatyta tvarka, Įstaigoje teikiamos būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, šiuo atveju siuntimas nereikalingas.
1.9. Šių taisyklių privalo laikytis visi Įmonės darbuotojai, pacientai, jų atstovai, pacientų lankytojai ir kiti Įmonės teritorijoje ir patalpose esantys asmenys.
1.10. Įstaigos vadovybė pasilieka teisę, atskira tvarka nukrypti nuo šių Taisyklių, jeigu konkrečiu atveju formalus šių Taisyklių laikymasis prieštarautų infekcijų kontrolės reikalavimams karantino laikotarpiu ar prieštarauja paciento interesams.
1.11. Taisyklės viešai skelbiamos Įstaigos internetiniame puslapyje www.adderecare.lt, Įstaigoje esančioje informacijos lentoje ir yra prieinamos susipažinti kiekvienam Įstaigos pacientui.
1.12. Įstaigos teritorija gali būti stebima vaizdo kameromis (tik tose vietose, kurios pažymėtos specialiais ženklais).
1.13. Pagrindinės Taisyklėse naudojamos sąvokos:
1.13.1. Pacientas – asmuo, Įstaigos svečias, kuris naudojasi Įstaigos teikiamomis paslaugomis;
1.13.2. Paciento atstovas – paciento atstovas pagal įstatymą (vaikai, tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Jeigu pilnametis pacientas negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų ir jeigu jam nenustatyta nei rūpyba, nei globa, visos Įstaigos pareigos pacientui vykdomos asmeniui, kurį pacientas yra raštu įgaliojęs veikti savo vardu. Jeigu tokio įgalioto asmens nėra arba jeigu įgaliotas asmuo nesiėmė būtinų veiksmų, pareigos turi būti vykdomos paciento sutuoktiniui arba sugyventiniui (partneriui), išskyrus atvejus, kai jie to atsisako, o jei sutuoktinio ar sugyventinio (partnerio) nėra, pareigos vykdomos paciento tėvui arba vaikui, išskyrus atvejus, kai šie atsisako. Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
2. Įstaigos darbo laikas
2.1. Įstaigos darbo laikas pagal turimą licenciją yra nepertraukiamas 24 val. per parą.
2.2. Įstaigos registratūros darbo laikas: darbo dienomis 8-17 val.
2.3. Įstaigos vadovybės (administracijos) darbo laikas:
2.3.1. Pirmadieniais-penktadieniais: 8.00 – 17.00 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.;
2.3.2. Savaitgaliais ir švenčių dienomis nedirbama.

II. PACIENTŲ KREIPIMOSI, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

3. Norėdami gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, mokamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu (įskaitant el. paštą registracija@adderecare.lt ) arba žodžiu kreiptis į Įstaigos registratūros darbuotoją tiesiogiai arba skambinti bendruoju telefonu (8-620) 52315.
4. Pacientai planinėms paslaugoms registruojami Įstaigos registratūros darbo laiku: telefonu (8-620) 52315, internetu arba jiems atvykus į Įstaigą.
4.1. Papildomai pacientui ar jo atstovui, Įstaigos darbuotojai registracijos metu suteikia informaciją apie Įstaigoje dirbančius sveikatos priežiūros specialistus, teikiamų paslaugų apimtis.
4.2. Interneto svetainėje www.adderecare.lt suteikiama galimybė pateikti elektroninę užklausą dėl registracijos.
5. Pacientui ar jo atstovui kreipiantis į Įstaigą telefonu, dėl registracijos planinėms paslaugoms, registratūros darbuotojas paprašo pateikti būtinus registracijai duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, sistemoje SVEIDRA identifikuoja registruojamą asmenį nurodžius keturis paskutinis asmens kodo skaičius. Paprašo nurodyti pagrindinę diagnozę iš medicininio siuntimo (Forma 027/a) ir gretutinius susirgimus. Surenka papildomą informaciją, aktualią paciento kokybiškai priežiūrai. Paskiria atvykimo datą ir laiką.
6. Pacientai dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų hospitalizuojami:
6.1. Kai nustatyta galutinė diagnozė ir nereikia tirti papildomai;
6.2. Kai atvyksta su šeimos gydytojo ar gydančio gydytojo siuntimu. Siuntime turi būti įrašyti šie duomenys: anamnezė, objektyvūs duomenys, diagnozė (ligos kodas pagal TLK-AM-10), gydymo aprašymas su vartojamais vaistais, pridedami ne vėliau, kaip prieš 3 sav. atlikti bendraklinikiniai tyriimai, pagal poreikį ir kardiograma.
7. Atvykdamas pacientas turi turėti pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (jei turi) rašytiniu arba elektroniniu būdu išduotą Medicinos dokumentų išrašą/ siuntimą (forma Nr. 027/a, toliau – Siuntimas).
7.1. Registratūros darbuotoja padaro asmens tapatybės dokumentų kopijas ir asmens dokumentus gražina paciento artimiesiams. Išimtinais atvėjais, kai pacientas atvyksta be lydinčiųjų, asmens dokumentas gali būti paimtas saugoti.
8. Pacientui pradedant teikti stacionarines paslaugas, turi būti gautas informacija pagrįstas paciento sutikimas invazinėms ir (ar) intervencinėms procedūros, kad jam būtų atliekamos slaugos ir palaikomojo gydymui būdingos invazinės ir (ar) intervencinės procedūros. Toks sutikimas, išskyrus atvejus, numatytus sveikatos apsaugos ministro įsakymu, patvirtintame sąraše, turi būti išreikštas raštu, pasirašant sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkančią formą.
9. Vadovaujantis teisės aktais, taikant infekcijų plitimą ribojantį rėžimą, prieš pradedant teikti stacionarines ar kitas licencijoje numatytas paslaugas gali būti atliekami papildomi diagnostiniai tyrimai. Atskirais atvejais taikomi reikalavimai turėti tam tikrų tyrimų rezultatų išrašus.
10. Pacientai privalo atvykti į Įstaigą pagal numatytą registracijos laiką. Esant vėlavimams Įstaiga neprisiima atsakomybės, dėl galimų nepatogumų laukiant, kol bus suteiktos paslaugos.
11. Jei pacientas negali atvykti į Įstaigą nustatytu laiku, jis ar jo atstovai privalo apie tai iš anksto (ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki paskirto laiko pradžios) apie tai pranešti paskambindamas telefonu arba asmeniškai atvykęs į registratūrą ir (jeigu pageidauja) susitarti dėl kito apsilankymo laiko.
12. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas ar kiti sveikatos priežiūros specialistai aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku. Siekiama, kad užsirašęs pacientas būtų priimtas ne vėliau kaip per 15 minučių nuo registracijoje nurodyto laiko.
13. Jei pacientui yra skirtas konkretus priėmimo laikas ir Įstaiga savo iniciatyva nori jį pakeisti, naujas priėmimo laikas derinamas su pacientu ar jo atstovais Nurodytas įspėjimo terminas gali būti netaikomas išimtinais atvejais.
14. Atlikus visas procedūras registratūroje ir priėmime slaugytoja arba slaugytojos padėjėja, papildomai pasiteirauja ar pacientas neturi brangių daiktų.
14.1. Pacientams nerekomenduojama su savimi į Įstaigą atsivežti didesnių pinigų sumų, brangių asmeninio naudojimo daiktų bei dirbinių iš brangiųjų metalų (toliau – vertingų daiktų), už kambaryje paliekamų vertingų daiktų saugojimą Įstaiga ir darbuotojai neatsako.
14.2. Esant išimtinais atvejais, kai pacientas perkialiamas iš kitų gydymo įstaigų ar neturi artimųjų ir pagal savo sveikatos būklę negali pasirūpinti turimų vertingų daiktų saugumu, paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, protezai ir pinigai priimami saugoti į Įstaigos seifą. Papildomai užpildomas brangių daiktų saugojimo lapas dviem egzemplioriais, kuriuos pasirašo slaugytojas ir pacientas (jei pacientas negali pasirašyti, pasirašo du slaugos specialistai). Vienas egzepliorius pasilieka prie daiktų, kitas įsegamas į slaugos istoriją.
15. Pacientas palydimas į numatytą kambarį ir atvykus į kambarį, atsakingas Įstaigos darbuotojas, atsižvelgiant į paciento būklę, supažindina pacientą su skyriaus tvarka, kambario inventoriumi bei pateikia kitą aktualią informaciją. Papildomai pacientai ir jo artimieji informuojami, kad valdant infekcijų kontrolę ir pacientų atvykimo srautus, pacientai gali būti perkeliami į kitus kambarius esančius kitame skyriuje.
16. Paciento palaikomojo gydymo ir slaugos trukmę Įstaigoje lemia stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos poreikis:
16.1. Objektyvi paciento būklė;
16.2. Ligos eiga ir sunkumas.
17. Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos pacientui teikimo trukmės Įstaigos sprendimą gali priimti:
17.1. Gydantysis gydytojas;
17.2. Gydytojų konsultacinė komisija (GKK) ar gydytojų konsiliumas gydančio gydytojo teikimu, kai pacientas
nesutinka su gydančio gydytojo sprendimu.
18. Jei pacientas suserga kita liga:
18.1. Reikalinga gydytojo specialisto konsultacija turi būti suteikta ne vėliau kaip per penkias dienas;
18.2. Pacientas perkeliamas į kitą asmens sveikatos priežiūros Įstaigą, galinčius suteikti reikiamą pagalbą.

III. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

19. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikti Įstaiga yra licencijuota, yra nurodytos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) 2020 m. gruodžio 24 d. Įstaigai išduotoje Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje Nr. 4334, su kuria galima susipažinti Įstaigos informacijos stende, Įstaigos ir VASPVT internetinėje svetainėje.
20. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) Įstaigoje teikiamos tik patikrinus ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.
21. Nemokamai teikiama:
21.1. Būtinoji medicinos pagalba, vadovaujantis atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Būtinoji medicinos pagalba budinčio slaugytojo kompetencijos ribose, vadovaujantis ūmių klinikinių būklių ir skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijų sąrašu, patvirtintu Sveikatos apsaugos ministro.
21.2. Planinės stacionarios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos sutartyje su Vilniaus teritorine ligonių kasa, Lietuvos gyventojams, apdraustiems sveikatos draudimu; Informaciją apie konkrečias paslaugas (jų asortimentą), jų teikimo tvarką, eiles ir kt. teikia registratūros darbuotojas, be to, susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ji yra viešai skelbiama Įstaigos internetinėje svetainėje ir (arba) Įstaigos informacijos lentoje.
21.3. Nemokamai planinės paslaugos teikiamos tik dėl pagrindinės ligos (dėl kurios pacientas atsiųstas ambulatorinei konsultacijai arba hospitalizuotas), vadovaujantis sutartyse su teritorinėmis ligonių kasomis paslaugoms apmokėti numatytomis PSDF biudžeto lėšomis.
22. Mokamai teikiama:
22.1. Pasibaigus faktinei finansuojamų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų trukmei (120 dienų);
22.2 Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kai pacientas nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu arba
kreipiasi neturėdamas Siuntimo;
22.3. Kai Įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyse su Vilniaus teritorine ligonių kasa;
22.4. Papildomos paslaugos Įstaigoje (aukštesnio standarto paslaugos – Standartas A);
22.5. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių savo nuožiūra pageidauja pats pacientas;
23. Mokamos paslaugos Įstaigoje teikiamos direktorius patvirtinta tvarka, o už jas mokėjimai priimami Įstaigos
registratūroje esančioje kasoje.
24. Mokamų paslaugų kainynas skelbiamas Įstaigos internetiniame tinklalapyje ir (arba) informaciją apie kainas
pateikia Įstaigos registratūros darbuotojai (telefonu arba atvykus į Įstaigą).

IV. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

25. Pacientų teisės:
25.1. Kiekvienam pacientui turi būti suteiktos kokybiškos asmens sveikatos priežiūros paslaugos pagal Įstaigos teikiamų paslaugų apimtis;
25.2. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų
elgesį. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje;
25.3. Paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;
25.4. Pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai;
25.5. Pacientams turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad būtų sumažintos kančios dėl savo sveikatos sutrikimų;
25.6. Pacientas turi būti informuotas apie jį gydančio gydytojo ir slaugos darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją;
25.7. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti;
25.8. Pacientas turi būti informuojamas apie Įstaigos vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu Įstaigoje;
25.9. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, medicininio tyrimo duomenis, galimas rekomendacijas dėl tolimesnio palaikomojo gydymo;
25.10. Informacija pacientui neturi būti pateikta prieš jo valią. Atsisakymą gauti informaciją apie savo sveikatą pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu;
25.11. Pacientui nuo 16 metų visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigoje teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats;
25.12. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip;
25.13. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama Pacientui, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl Pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas.
25.14. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu.;
25.15. Teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis;
25.16. Slaugos darbuotojai ir gydytojai turi gerbti pacientų asmens privatumą: pacientas turi teisę į informacijos apie savo sveikatos būklę konfidencialumą (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus);
25.17. Jeigu paciento tolesnis buvimas Įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros Įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros Įstaigą, pacientui arba šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas;
25.18. Pacientas turi teisę kreiptis į Įmonės administraciją iškilusiais ginčytinais klausimais;
25.19. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą;
25.20. Pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Įstaiga tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
25.21. Pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
25.22. Pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu ištrinti jo asmens duomenis (ar apriboti jų tvarkymą), kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei pacientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu;
26. Pacientų pareigos:
26.1. Pacientas ar jo atstovai negali reikalauti privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu;
26.2. Pacientas ar jo atstovas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;
26.3. Pacientas ar jo atstovas, kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
26.4. Pacientas turi vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;
26.5. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais;
26.6. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei;
26.7. Bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu ar teikiančiu sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir rekomendacijas;
26.8. Kiek leidžia sveikatos būklė, laikytis asmens higienos reikalavimų, palaikyti švarą ir tvarką;
26.9. Tinkamai elgtis su Įstaigos įranga ir inventoriumi, tausoti Įstaigos turtą;
26.10. Įstaigos patalpose ir teritorijoje be nustatyta tvarka gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas ir darbuotojus, pacientus ar kitaip pažeisti jų privatumą;
26.11. Pacientai ir jų lankytojai už ligoninei ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarką.
26.12. Pacientas ar jo atstovas privalo laiku t. y. per 5 darbo dienas sumokėti už mokamas paslaugas (tyrimus, konsultacijas, gydymą ir kita) pagal tuo metu galiojančius įkainius, sveikatos apsaugos ministro ir Įmonės direktoriaus įsakymų nustatyta tvarka.
26.13. Įmonėje Pacientams draudžiama:
26.13.1. Laikyti ir vartoti alkoholinius gėrimus. Laikyti ir vartoti narkotines ir psichotropines bei kitas psichiką veikiančias medžiagas, jei gydytojas nepaskyrė;
26.13.2. Naudotis radijo aparatais, kitokiais grotuvais ir televizoriais, jei tam prieštarauja kambaryje kartu gyvenantis Pacientas;
26.13.3. Turėti su savimi pavojingų daiktų, ginklą (pvz. šaunamąjį arba šaltąjį ir kt.).
26.14. Pacientų artimieji ir kiti lankytojai privalo:
26.14.1. Nenešti savo artimiesiems draudžiamų, nerekomenduojamų maisto produktų, alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių ir kitų draudžiamų medžiagų;
26.14.2. Lankydami pacientus laikytis tuo metu Įstaigoje nustatytos lankymo tvarkos, personalo nurodymų, netriukšmauti, nekonfliktuoti, laikytis rimties, netrukdyti personalo ir kitų Pacientų, palaikyti tvarką ir švarą;
26.14.3. Pacientai ir jų lankytojai už Įmonės ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.

V. PACIENTŲ LANKYMO TVARKA, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

27. Neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs lankytojai lankyti pacientų neįleidžiami.
28. Sergantiems ūmiomis užkrečiamomis infekcinėmis ligomis asmenims lankyti pacientus draudžiama.
29. Įstaigos pacientus lankyti galima pagal išankstinę registraciją. Kitu laiku pacientus galima lankyti tik gavus gydančio gydytojo arba budinčio slaugytojo leidimą.
30. Karantino laikotarpiu, taikant infekcijų kontrolės plitimą ribojantį rėžimą, dėl veiklos specifikos ir siekiant užtikrinti pacientų ir darbuotojų saugumą, pacientų lankymas gali būti apribotas, nustatyta kita lankymo tvarka.
31. Lankytojai turi laikytis specifinių personalo reikalavimų dėl avalynės, aprangos, dezinfekcijos priemonių naudojimo. Lankytojai privalo laikytis pagrįstų Įstaigos darbuotojų nurodymų.
32. Pacientą, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, kai yra už pacientą atsakingo gydytojo (gydytojų) sutikimas, neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, turi teisę lankyti paciento sutuoktinis (sugyventinis), paciento tėvai (įtėviai) ir paciento pilnamečiai vaikai jų prašymu. Pacientą lankyti norintis asmuo papildomai pateikia savo asmens tapatybės dokumentą ir nurodo ryšį su pacientu (sutuoktinis (sugyventinis), paciento tėvai (įtėviai), pilnamečiai vaikai). Karantino laikotarpiu gali būti taikomi reikalavimai atlikti papildomus tyrimus ar lankytojas neserga užkrečiamomis ligomis.
33. Vizitacijų ir palatoje pacientams atliekamų procedūrų metu, lankytojams palatoje būti neleidžiama, išskyrus atvejus, kai reikalinga slaugančiojo pacientą asmens pagalba.
34. Lankytojai privalo laikytis rimties, tvarkos, vykdyti Įstaigos darbuotojų nurodymus, gerbti kitų pacientų teises ir privatumą.
35. Dėl paskelbtos epidemijos ar kitų ekstremalių situacijų Įstaigos vadovybė gali apriboti ar uždrausti pacientų lankymą apie tai viešai paskelbdama.
36. Lankytojams neleidžiama pacientams nešti alkoholinius gėrimus, rūkalus, narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias bei draudžiamas medžiagas, nerekomenduotinus maisto produktus ir vaistus.
37. Pacientams perduodami maisto produktai turi būti švieži, gerai ir tvarkingai supakuoti, apie greitai gendančius
produktus turi būti informuojami Įstaigos darbuotojai.
38. Už pacientų lankymo tvarkos pažeidimus lankytojai gali būti įspėjami, o nepaklusę įspėjimams, paprašomi palikti
Įstaigos patalpas ar teritoriją.
39. Pacientai iš Įstaigos išrašomi:
39.1. Pasibaigus faktinei finansuojamų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų trukmei (120 dienų);
39.2. Pagerėjus sveikatos būklei, tęsti gydymą ambulatoriškai;
39.3. Tęsti sveikatą grąžinantį ar reabilitacinį gydymą;
39.4. siunčiant ar perkeliant gydytis į kitą gydymo Įstaigą;
39.5. Už grubius Taisyklių pažeidimus, savavališkai išvykus iš ligoninės, atsižvelgiant į susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
39.6. Pacientui reikalaujant, nors tyrimai ir gydymas nebaigtas. Savo reikalavimą pacientas įrašo į ligos istoriją ir patvirtina parašu, už ligos istorijos pateikimą pacientui, kad jis įrašytų savo reikalavimą, atsakingas ligonį gydantis gydytojas specialistas arba budintis gydytojas;
39.7. Kitais susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.
40. Jeigu paciento tolesnis buvimas Įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros Įstaigą, pacientui arba jo atstovui turi būti paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas. Kai pacientas, kuris jo hospitalizavimo metu negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, išrašomas iš ar siunčiamas į kitą sveikatos priežiūros Įstaigą, šioje dalyje nurodyta informacija turi būti pateikta paciento atstovui.
41. Pacientas, jei jo sveikatos būklė, gydančio gydytojo nuomone, reikalauja intensyvaus papildomo gydymo, gali būti nukreipiamas į kitas asmens sveikatos priežiūros Įstaigas, suderinus su ta Įstaiga paciento perkėlimą bei išrašius Siuntimą ir informavus pacientą.
42. Išrašant pacientą jam parengiami ir jam ar jo atstovui atiduodami visi konkrečiu atveju reikalingi medicinos dokumentai. Dokumentai gali būti pateikiami pacientui išvykstant į namus arba pacientui pateikiami į ESPBĮ ar sutikus siunčiami elektroniniu paštu, informaciją dėl asmens duomenų saugumo užkoduojant techninėmis
priemonėmis.
43. Pacientui iš Slaugos namų išvykstant visam laikui, parengiami ir atiduodami visi dokumentai, jo asmeniniai daiktai.
44. Pacientui mirus Slaugos namuose, mirties liudijimą išrašo gydantis gydytojas.
45. Pacientui mirus, slaugytojas (budėjimo metu, poilsio ir švenčių dienomis – budintis slaugytojas) ne vėliau kaip per 10 valandų apie Paciento mirtį informuoja mirusiojo šeimos narį(-ius), jo įstatyminį atstovą(-us) arba asmenis, nurodytus Paciento valios pareiškime.
46. Mirusiojo dokumentai ir daiktai atiduodami Paciento atstovui.
47. Ginčų ir konfliktų tarp Įstaigos ir pacientų sprendimo tvarka:
47.1. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
47.2. Kartu su skundu pacientas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta
pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
47.3. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
47.4. Įstaiga, gavusi paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
47.5. Įstaigoje yra patvirtinama aukščiau Taisyklėse pateiktas Ginčų ir konfliktų tarp Įstaigos ir pacientų sprendimo
tvarkos nuostatas detalizuojanti Skundų valdymo tvarka.
47.6. Skundai, pareiškimai ar kiti pastebėjimai gauti be pareiškėjo asmens duomenų tiriami priklausomai nuo išdėstytų faktų reikšmingumo. Sprendimą tirti ar ne priima Įstaigos medicinos ir kokybės vadovas. Atsakymai į tokius
skundus (atsižvelgiant į aplinkybes) gali būti niekam neteikiami.

VI. INFORMACIJOS APIE PACIENTO BŪKLĘ, RAŠYTINĖS INFORMACIJOS PACIENTAMS IR JO ARTIMIESIEMS TEIKIMO TVARKA

48. Visa informacija apie paciento buvimą Įstaigoje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra laikoma konfidencialia ir po paciento mirties.
49. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Įstaigoje taikomus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo, informacija pacientui pateikiama atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus.
50. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.
51. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas
negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
52. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu.
53. Informacija suteikiama pacientui ir (arba) pareiškime nurodytiems asmenims suprantama forma apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, kraujo tyrimo duomenis, galimus gydymo būdus ir galimus rezultatus, gydymo
prognozę, apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo.
54. Informaciją apie besigydančių pacientų būklę gali suteikti gydantys gydytojai specialistai, Ligoninės skyrių vedėjai, budintys gydytojai.
55. Po paciento mirties teisę gauti informaciją apie paciento buvimą Įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visą kitą asmeninio pobūdžio informaciją apie pacientą turi įpėdiniai pagal testamentą
ir pagal įstatymą (sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai).

VII. LIGOS ISTORIJŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

56. Asmenys, teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka turintys teisę gauti rašytinę informaciją apie pacientą (medicinos dokumentų kopijas), pateikia raštišką prašymą ir atitinkamą – raštišką paciento sutikimą Įstaigai. Prašyme
turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas.
57. Pacientas, Įstaigai teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo (nuorašų gavimo), privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti
pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
58. Medicinos dokumentai yra Įstaigos dokumentai ir yra saugomi Įstaigoje ar jos archyve.
59. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti susipažinimui jo medicinos dokumentai (minėti dokumentai privalomai saugomi Įstaigoje). Medicinos dokumentų pateikimas (susipažinimui) pacientui gali būti ribojamas, jeigu
juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo
motyvus pažymima medicinos dokumentuose.
60. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis Įstaiga padaro ir išduoda Įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoda diagnozės ir gydymo aprašymus. Medicinos dokumentų kopijos išduodamos per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, o diagnozės ir gydymo aprašymai per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo.
61. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą, taip pat Įstaigos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo Įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir
interesų prioriteto principus. Tokią informaciją, kreipiantis raštu, suteikia Įstaigos vadovybė.
62. Būtinų medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai), reikalingi siunčiant ligonį konsultacijai bei esant tam tikroms medicininėms indikacijoms, gydymui į kitas gydymo Įstaigas yra nemokami.
63. Tuo atveju, kai Įstaiga neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie pacientą ir jam
suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos ir grąžina asmeniui įmoką už paslaugą.

VIII. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

64. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis,
pareiginių instrukcijų reikalavimų ir procedūrų atlikimo taisyklių, kitų generalinio direktoriaus įsakymų.
65. Įstaigos teritorijoje esantiems asmenims privaloma vadovautis informacinių, draudžiamųjų ir kitų ženklų reikalavimais.
66. Pacientai ir lankytojai privalo:
66.1. Vykdyti Įstaigos darbuotojų nurodymus saugios elgsenos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;
66.2. Pastebėjus nenormalų palatoje esančios įrangos darbą (padidėja triukšmas, vibracija, pakyla temperatūra,
atsiranda specifinis kvapas ir kt.) ar kitus veiksnius, keliančius pavojų sveikatai ar gyvybei, nedelsiant pranešti apie tai Įstaigos darbuotojams;
66.3. Vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų jo ir kitų supančių asmenų sveikatai ar gyvybei;
66.4. Imtis visų atsargumo priemonių judėdami paviršiais, kurie buvo neseniai valyti drėgnuoju būdu arba kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų.
67. Įstaigos patalpose ir teritorijoje draudžiama:
67.1. Vartoti alkoholinius gėrimus;
67.2. Turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą;
67.4. Be Įstaigos gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas bei darbuotojus, pacientus, įrašinėti pokalbius ar kitaip pažeisti darbuotojų ir pacientų privatumą;
67.5. Savavališkai įeiti ar lankytis Įstaigos tarnybinėse patalpose;
67.6. Trikdyti viešąją rimtį ir tvarką.
68. Už darbų saugą Įstaigoje atsakingas darbų saugos specialistas arba kitas Įstaigos direktoriaus paskirtas fizinis arba juridinis asmuo.

IX. BRANGIŲ DAIKTŲ (DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, PROTEZŲ) BEI PINIGŲ SAUGOJIMO TVARKA

69. Pacientams nerekomenduojama su savimi į Įstaigą atsivežti didesnių pinigų sumų, brangių asmeninio naudojimo daiktų bei dirbinių iš brangiųjų metalų (toliau – vertingų daiktų), už kambaryje paliekamų vertingų daiktų saugojimą Įstaiga ir darbuotojai neatsako.
70. Esant išimtinais atvėjais, kai pacientas perkialiamas iš kitų gydymo Įstaigų, paciento būklei pablogėjus ir tapus kritiška ar pacientui mirus, kai nėra galimybės atiduoti vertingų daiktų paciento artimiesiams, paciento vertingi daiktai gali būti paimami saugoti Įstaigos seifą.
71. Tokiu atveju sudaromas turimų vertybių sąrašas dviem egzemplioriais, po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo sveikatos priežiūros specialistas ir pats pacientas. Kai pacientas to negali padaryti, pasirašo du sveikatos priežiūros
specialistai.
72. Paciento būklei pablogėjus ir tapus kritiška, atliekant intervencines gydymo ir diagnostines procedūras, arba pacientui mirus, skyriaus personalas turi teisę paimti iš paciento rastus pinigus, vertingus daiktus saugojimui. Prieš perduodant saugoti, sudaromas brangių daiktų bei pinigų sąrašas (kvitas), kurį pasirašo slaugytoja ir slaugytojos padejėja.
73. Vienas vertybių sąrašo egzempliorius įdedamas saugoti prie vertybių į seifą, kitas įdedamas į skaugos istoriją.
74. Pacientui išvykstant iš Įstaigos, ar mirus atiduodami vertingi daiktai pacientui ar jo atstovams.
75. Už brangius daiktus bei pinigus, saugomus ne seife (aukščiau nustatyta tvarka), Įstaiga neatsako.
76. Kilus ginčui dėl brangių daiktų bei pinigų saugojimo bei grąžinimo, pacientas/ paciento atstovas nedelsiant privalo kreiptis į Įstaigos vadovybę.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

77. Su šiomis taisyklėmis Pacientai ir/arba jų atstovai privalo būti supažindinti bei patvirtinti kad jas suprato.
78. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos. Jos gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus Įmonės darbo
organizavimui, ar atitinkamiems teisės aktams.

eskort adana - mersin eskort bayan - mersin eskort - mersin bayan eskort - eskort mersin - eskort çeşme